Ulkosuomalaisparlamentti

Ulkosuomalaisparlamentilta kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle Etäkoulu Kulkurin rahoituksesta

Ulkosuomalaisparlamentti on tehnyt kantelun Etäkoulu Kulkurin rahoituksesta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ulkosuomalaisparlamentti pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan opetus- ja kulttuuriministeriön tulkintaa Perusopetuslaista. Ministeriön mukaan Etäkoulu Kulkurin toiminta ei kuulu Perusopetuslain eikä siten valtionosuusjärjestelmän piiriin.

Kansanvalistusseura on vuodesta 1975 järjestänyt etäopetusta ulkomaille asuville suomalaisille lapsille. Etäkoulu Kulkurissa (aiemmin Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) ulkomailla asuvat suomalaiset oppilaat voivat suorittaa joko koko perusopetuksen oppi määrän tai opiskella yksittäisiä suomalaisen peruskoulun aineita.
Kulkurin oppilaat ovat pääosin ulkomailla väliaikaisesti asuvista perheistä. Oppilaat eivät ole Suomessa oppivelvollisia. Peruskoulun koko oppi määrää opiskelevat oppilaat asuvat usein maissa, joissa he eivät voi käydä paikallista koulua. Kulkurin tavoitteena on varmistaa, ettei ulkomailla asuminen aiheuta korjaamatonta haittaa lapsen koulutukselle ja äidinkielelle. Kulkuri varmistaa lapsen koulukäynnin keskeytymättömyyden ja sujuvan paluun suomalaiseen koulutusjärjestelmään.

Perusopetuslain (628/1998) mukaan muiden kuin oppivelvollisten opetus voidaan järjestää osaksi tai kokonaan etäopetuksena (46 §), ja opetuksen, oppikirjojen ja muun oppimateriaalin tulee olla oppilaalle maksuttomia. Kansanvalistusseura saa ulkosuomalaislasten kotiperuskoulua varten harkinnanvaraista valtionapua, mikä tänä vuonna on 140000 €. Avustus ei kata kaikkia opetus- tai materiaalikustannuksia, joten perusopintojen suorittaminen Kulkurissa on maksullista. Etäkoulu Kulkurin 9. luokan oppilas maksaa perusopetuksesta noin 1 300 euroa/vuosi. Jos oppilas siirtyy seuraavana vuonna esim. suomalaisen etälukion oppilaaksi, opiskelu muuttuu maksuttomaksi. Etälukiot saavat Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesti valtionosuuden myös ulkomailla asuvista oppilaistaan.

Ulkosuomalaisparlamentti on sitä mieltä, että opetus- ja kulttuuriministeriön tulkinta Perusopetus-laista on syrjivä. Se ei toteuta lain henkeä, eikä se ole linjassa Suomen ihmisoikeussopimus-velvoitteiden kanssa. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö tulkitsisi Perusopetuslakia johdonmukai-sesti, Opetus- ja kulttuuritoimien rahoituslaki kattaisi myös Kulkurin oppilaat, ja Kulkuri tulisi osaksi valtionosuusjärjestelmää. Ulkosuomalaisparlamentti pyytää siksi eduskunnan oikeusasiamiestä oikaisemaan opetus- ja kulttuuriministeriön tulkintaa perustusopetuslaista Etäkoulu Kulkurin rahoitukseen liittyen niin, että Etäkoulu Kulkurin toiminta sisällytettäisiin valtionosuusjärjestelmään.

Etäkoulu Kulkurin nettisivut: http://peda.net/veraja/kulkuri


* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 18.11.11 Webmaster