Utlandsfinländarparlamentet
Första sidan | Vad är UFP? | Verks­amhet | Aktuellt | UFPs regioner | pieni fontti| iso fontti

Utlandsfinländarparlamentet (UFP)

- alla utlandsfinländarens gemensamma intresseorgan och utlandsfinländarnas direkta förbindelse till det finska samhället


Utlandsfinländarna är en resurs för Finland. De gör Finland och finländsk kultur kända ute i världen men de hämtar också med sig kunskap och färdigheter tillbaka till Finland. Det är viktigt för Finland att utlandsfinländarnas band till sitt hemland inte bryts och att kontakten med det finländska samhället bevaras.

Utlandsfinländarparlamentet grundades år 1997. Som Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat fungerar Finland-Samfundet r.f.

Utlandsfinländarparlamentet är ett samarbetsforum, där i utlandet bosatta finländare tillsammans beslutar om för dem viktiga frågor. Genom parlamentet förmedlas UFPs beslut till statsmakten och medborgarorganisationerna i Finland. UFP fungerar också som opinionsbildare och ser till att utlandsfinländarnas åsikter beaktas vid beslutsfattandet inom den offentliga sektorn.

UFPs verksamhet baserar sig på motioner inlämnade av utlandsfinländarnas organisationer och resolutioner antagna av representanter för utlandsfinländska organisationer då de samlas till parlamentssession i Helsingfors. Parlamentet sammanträder ungefär med två och ett halvt års mellanrum. Genom att ratificera UFPs stadgar kan alla utomlands fungerande finländska organisationer delta i UFPs verksamhet. Alla utlandsfinländare oberoende av om de har finskt pass eller inte kan delta i UFPs verksamhet. Medlemskap i parlamentet innebär inga ekonomiska förpliktelser eller fördelar. UFP är politiskt obundet. 512 utlandsfinländska samfund (föreningar) i 38 länder har ratificerat UFPs stadgar.

Utanför Finland

bor det ungefär 300 000 finska medborgare. Bland dem finns det litet över 242 000 röstberättigade i allmänna val i Finland. Det finns ca 600 000 första och andra generationens utlandsfinländare som bor utomlands . Räknar man in den tredje och även senare generationer, stiger antalet utlandsfinländare till väl över 1,6 miljoner.

Denna försiktiga, underdimensionerade beräkning av antalet finländare som bor utomlands grundar sig på nationell statistik från 28 länder. Statistiken är i huvudsak från åren 2010-2014 och skiljer sig från land till land; till exempel i USA:s statistik kan finländare i flera generationer anmäla sin nationella bakgrund som finländsk (2011: 650 000), och i Sveriges statistik räknar man in 1.-3. generationerna (2013: 711 000), men i Stor-Britanniens siffror finns endast finska medborgare (2014: 14 000). Dessa siffror är säkra att använda eftersom de grundar sig på officiella statistik.

∞ ∞ ∞ ∞

Sessionen 2015 var en succé!

Tack till alla 125 utlandsfinländska samfund från 21 länder som deltog i utlandsfinländar-parlamentets 8. session den 22.-23.5.2015, i Helsingfors universitets huvudbyggnad. Med från dessa samfund var 140 delegater och 47 officiella observatörer.

Alla de på sessionen antagna 41 resolutioner överlämnades den 27. oktober 2015 till statssekreterare Paula Lehtomäki som fungerade som ställföreträdare för statsminister Juha Sipilä. Från hans kansli kommer resolutionerna att skickas ut på remiss till ministerierna.

Den kompletta resolutionssammanfattningen, tillsammans med Presidiets inledning, kan du läsa och skriva ut på svenska, finska eller engelska här på hemsidorna under Sessionen 2015. Tillsammans med alla tidigare resolutioner från tidigare sessioner, finns de också här: Verksamhet > Resolutioner. Du kan också vända dig till sekretariatet (kontaktuppgifter här nedan).

Likaså inlämnades ett stort antal motioner i enlighet med stadgarna, 54 stycken. Tack till all utlandsfinländska samfund som lämnade in dem! Efter vissa ihopslagningar sändes 41 motioner inklusive resolutionsförslag och med viss bakgrundsinformation sammanställd av sekretariatet till parlamentsbehandling i olika utskott . Efter diskussion och omröstningar under sessionen blev alla godkända, en del med smärre förändringar. UFPs resolutioner utgör en kraftig utlandsfinländsk åsiktsyttring riktad till Finlands beslutsfattare.

Läs mera om 2015 års session under rubriken 'Sessionen 2015'. Där finns till exempel sessionens protokoll som innehåller alla tal, deltagarlistan, och de korta godkända resolutionerna.

Var du förhindrad att infinna dig vid Utlandsfinländarparlamentets session i Helsingfors och förstår också finska ? Lösningen är då lokalradion Radio Rapu som spelade in hela den andra dagen av sessionen, som till stor del gick på finska. Där kan man lyssna till den intressanta diskussionen före omröstningarna gällande de 41 förslagen till resolutioner (På sessionen fanns dock simultantolkning även till svenska). Öppna och lyssna här inspelningen av hög kvalitet: Inspelningen

Utlandsfinländarparlamentets medlemsenkät

Hur fungerar UFPs verksamhet i förhållande till de utlandsfinländska samfunden, speciellt i fråga om intressebevakning? Vilka förväntningar finns för arbetet i framtiden? Vilka ärenden är viktiga för utlandsfinländare? Hur fungerar parlamentssessionerna? Feedback begärdes också om hur informationsgången och kommunikationen fungerar. Läs om resultaten från UFPs samfundsenkät 2014 under Aktuellt.* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 9.2.16 Webmaster