Ulkosuomalaisparlamentti

Sihteeristön raportti vuoden 2010 päätöslauselmista on 26.9. lähetetty kaikille vuoden 2012 istunnon osallistujille.

Tulostettava versio: Sihteeristön raportti 2012

RAPORTTI SIHTEERISTÖN JA PUHEMIEHISTÖN TOIMINNASTA JA PÄÄTÖSLAUSELMIEN ETENEMISESTÄ VUOSINA 2010–2012

Edellinen istunto pidettiin Helsingin yliopistolla 24.–25.5.2010. Puhemies Ville Itälä luovutti ulkosuomalaisparlamentin kuudennen istunnon päätöslauselmat pääministeri Mari Kiviniemelle 7.12.2010.

Vuosien 2010–2012 aikana puhemiehistö ja sihteeristö ovat pyrkineet edistämään sekä vuoden 2010 että edellistenkin istuntojen päätöslauselmia. Tässä raportissa kerrotaan lyhyesti vuoden 2010 päätöslauselmien etenemisestä. Raportti on myös luettavissa ulkosuomalaisparlamentin Internet-sivulla .Samoilla sivuilla löytyvät myös vuoden 2010 päätöslauselmien tekstit .

PL 1. Kansalaisilmoituksen hinta ja erikoisryhmien oikeus Suomen kansalaisuuden takaisinsaamiseen
Kansalaisuuslain muutos tuli voimaan 1.9.2011. Tämän jälkeen entinen Suomen kansalainen ja hänen alle 18-vuotias lapsensa voivat hakea takaisin Suomen kansalaisuutta ilman Suomessa asumista. Tämä oikeus ei koske entisen Suomen kansalaisen täysikäisiä lapsia eikä lapsenlapsia.
Kansalaisilmoituksen hinta on edelleen sama.

PL2. Ulkosuomalaiset omaan vaalipiiriin
(hylätty)

PL 3. Kirjeäänestyksen salliminen ulkosuomalaisille
Oikeusministeriö on pyytänyt periaatelausuntoa kaikilta hallituspuolueilta kirjeäänestyksen sallimisesta ulkosuomalaisille. Jos hallituspuolueet suhtautuvat hankkeeseen positiivisesti, hanke etenee lokakuun kunnallisvaalien jälkeen hallituksen esitykseksi, jota voitaisiin jättää eduskunnalle keväällä 2013.

PL 4. Suomen biometristen passien voimassaolo pidennettävä
Toistaiseksi tekniikkaa ei pidetä tarpeeksi turvallisena, jotta passeja voitaisiin myöntää yli viiden vuoden ajaksi. Poliisiylijohtaja Mikko Paateron mukaan (kesäkuu 2012) kuitenkin pitkille passeille on tarvetta ja ne ovat tulossa takaisin jo melko pian, viiden vuodenkin sisällä.

PL 5. Kannettavat passilaitteet Suomen passin anomista helpottamaan
Vuonna 2010 aloitettiin kannettavien passilaitteiden kokeilun Kanadassa ja Espanjassa. Vuonna 2011 liikuteltava passinhakulaitteisto hankittiin Yhdysvaltoihin. Vuonna 2012 passisalkku hankittiin Australian suurlähetystön käyttöön.

PL 6. Helpotuksia Suomen viranomaisten passihakumenetelmiin
Resurssipulan takia ulkoasiainministeriöllä ei ole suunnitelmia pidentää ulkomaanedustustojen aukioloaikoja. Tietoturvavaatimusten ja myöntöprosessien takia muut kuin tarkoin määrätyt Suomen viranomaiset eivät voi olla mukana asiakirjojen myöntämisessä.

PL 7. Henkilöllisyystodistusten anominen ulkomailla.
Ulkosuomalaisparlamentti päätti, että asia ei tällä hetkellä ole ajankohtainen.

PL 8. Ulkosuomalaiset taiteilijat valtioavun piiriin
Vuoden 2010 päätöslauselmissa peräänkuulutetaan ulkosuomalaisille parempia mahdollisuuksia hakea avustusta ja apurahoja eri toimintaan (PL 8, 23, 26, 44 ja 58). Pääsääntöisesti valtio ei tue ulkomailla tapahtuvaa suomalaista toimintaa suoraan vaan pyrkii kanavoimaan mahdollista rahallista avustusta eri kotimaassa toimivien kanavien kautta, jotta verovarojen valvonta ja seuranta voidaan taata mahdollisimman hyvin.

Ulkosuomalaisten järjestötoiminnan päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka apurahat hallinnoidaan Suomi-Seuran kautta. Suomi-Seura myöntää apurahoja Suomi-koulujen toimintaan (Suomi-koulujen toiminta-avustukset), ulkosuomalaisjärjestöille, ulkosuomalaismedialle sekä ulkosuomalaisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille
Lisää tietoa: Suomi-Seura


Raha-automaattiyhdistys (RAY)
Raha-automaattiyhdistys myöntää avustuksia pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenalan hankkeisiin.
Raha-automaattiyhdistys ei ennen suoraan tukenut ulkomailla tapahtuvaa toimintaa mutta kotimaisen toimijan kautta on myönnetty tukea ulkosuomalaistoimintaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Benelux-projekti, joka hallinnoitiin Merimieskirkon kautta. Toinen esimerkki on näkövammaisille suunnatun LUETUS-ohjelman tukemien, jonka kautta myös Ruotsissa asuvat suomenkieliset näkövammaiset voivat hyötyä ohjelmasta. Myös Suomi-Seuran seniorineuvonta toimi osittain RAY:n tuella. RAY on muuttanut avustuskriteerejään keväällä 2012 ja suora avustus ulkosuomalaisjärjestöille on nyt mahdollista. Yleisten avustuskriteerien ohella ulkomaisille avustushakemuksille on määritelty seuraavat kriteerit:
- Hakija on Suomessa rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
- Lakia Raha-automaattiavustuksista sovelletaan myös sellaiseen avustukseen, joka myönnetään käytettäväksi Suomen rajojen ulkopuolella, jollei muussa laissa toisin säädetä.
- Avustettu projekti/toiminta on RAY:n avustusstrategian, vuosittaisen toimeenpanosuunnitelman sekä eri sisältöalueiden osalta määriteltyjen periaatteiden ja kriteerien mukaista.
- Hakijalla tulee olla näyttöä vakiintuneesta toiminnasta sekä hyvästä hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hakijalla tulee olla vankka asema kohdemaassa sekä relevantit yhteistyökumppanit ja sidosryhmät alueella, jossa toimintaa toteutetaan (mm. yhteistyö paikallisten järjestöjen ja viranomaisten kanssa). Lisäksi hakija tekee yhteistyötä myös Suomen toimijoiden kanssa.
- Avustetun toiminnan taustalla tulee olla selkeät ja selvitetyt tarpeet, jotka hakija on kartoittanut yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
- Projekti/toiminta kohdistuu selkeästi ulkosuomalaisiin.
- Projekti/toiminta ei ole päällekkäistä paikallisten toimijoiden tekemän toiminnan kanssa, vaan esimerkiksi tukee ja täydentää sitä. Toiminta ei ole julkisen sektorin vastuulla. Toiminta ei saa aiheuttaa muita kuin vähäisiä kilpailua tai markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.
- Projektin/toiminnan tuotokset, mallit, hyvät käytännöt yms. tulee olla mahdollisuuksien mukaan siirrettävissä ja hyödynnettävissä myös Suomessa sekä muissa ulkosuomalaisten asuinmaissa.
Lisää tietoa: Raha-automaattiyhdistys

Veikkaus Oy
Veikkaus siirtää veikkausvaroja opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka jakaa rahat jakosuhdelain mukaisesti (23.11.2001/1054). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.
Hakuohjeet ja -lomakkeet sekä tietoja myönnetyistä avustuksista löytyy opetusministeriön sivulta .

Euroopan unioni
EU-hankkeisiin voi saada tukea rakennerahastojen kautta sekä eri EU-ohjelmista.
Lisää tietoa EU:n omilta nettisivuilta .


Yksityiset apurahojen ja stipendien myöntäjät
Suomessa toimii lukuisia säätiöitä ja järjestöitä, jotka myöntävät rahallisia avustuksia kansalaisjärjestöjen tai yksittäisten henkilöiden toimintaan eteenkin kulttuurin ja tieteen alalla. Kun haetaan ulkosuomalaistoimintaan avustuksia, tulee aina tarkistaa jokaisen myöntäjän hakuohjeissa tai säätiöltä erikseen, myönnetäänkö avustusta myös ulkomailla tapahtuvaan toimintaan tai projektiin ja millä ehdoilla. Tarvittaessa Suomi-Seuralta voi pyytää lausuntoa tai suositusta projektin rahoittamiseksi. Säätiöpalvelun kotisivulta löytyy linkkejä suomalaisten apurahoja jakavien tahojen kotisivuille.

PL 9. Historiallisen oopperan tukeminen
(Katso PL 8.)

PL 10. Aurinkorannikon Suomi-Seurojen sivistystoiminnan tasa-arvoinen rahoittaminen
Keskusteluja on käyty sekä Suomi-Seuran taholta että Aurinkorannikon neuvottelukunnassa. Aurinkorannikolla toimii neljän Suomi-seuran kehittämisyhteisö, SYKES ry, joka perustettiin kehittämään Suomi-seurojen edunvalvontaa ja palveluja.

PL 11. Suomen valtion tuki ulkosuomalaisille tapahtumille
Suomen valtio myöntää edelleen vuosittain tukea Suomi-Seuralle, joka jakaa avustuksia myös ulkosuomalaistapahtumien tueksi.(Katso PL 8.)

PL 12. Vuoden suomalaistaiteilija –palkinto Ruotsiin
Aihe ei kuulu ulkosuomalaisparlamentin toimipiiriin

PL 13. Suomen muuttoliikkeen historiaa käsittelevien julkaisujen kääntäminen englannin kielelle
Koko kirjasarjan kääntäminen ei Siirtolaisuusinstituutin mukaan ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan Siirtolaisuusinstituutti suunnittelee kuuden kirjan sarjasta yhden kirjan yhteenvetoa. Siihen haetaan rahoitusta ja tekijää. Kirja tullaan julkaisemaan suomeksi ja englanniksi.

PL 14. Suomen siirtolaisuusmuseo Peräseinäjoella
Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry hallinnoi kokonaan Suomen Siirtolaisuusmuseota ja sen Maailman Raittia 1.6.2012 lähtien. Itsenäistyminen Siirtolaisuusinstituutista ja kaupungin organisaatiosta on askel myös valtakunnallisen erikoismuseostatuksen saamisen suuntaan. Museo on hakemassa avustusta, jotta erikoismuseostatukseen vaadittavia museoammatillisia virkoja voidaan perustaa ja toimintaa voidaan kehittää.

PL 15. Entisten Suomen kansalaisten ja heidän jälkeläistensä tulee saada kansalaisuus takaisin ilman aikarajoitusta
(katso PL 1.)

PL 16. Ulkosuomalaisnuorten kesätyöpaikat Suomessa
Talouskriisi on pahentanut nuorisotyöttömyyttä myös Suomessa.

PL 17. Suomalaisia harjoittelijoita ulkosuomalaisiin järjestöihin
Suomi-Seurassa neuvotaan mikä tapa olisi paras harjoittelijoiden hakuun. Espanjassa on mm. esimerkkejä siitä, miten harjoittelijoita Suomesta on saatu paikallisten järjestöjen työhön.

PL 18. Ulkomailla asuvan varusmiehen lomamatkat
Puolustusministeriö käy läpi kovia säästöjä tällä hetkellä, joten ei ole odotettavissa muutoksia rahoitukseen.

PL 19. Opintotuki ulkosuomalaisille
Ulkosuomalaisparlamentti päätti olla ottamatta kantaa aloitteeseen

PL 20. VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuskäytännön palauttaminen niille ulkosuomalaisille, joille Kela ei myönnä opintotukea
VR on syyskuussa 2011 uudistanut lipunhintakäytäntönsä. Mitä aikaisemmin lipun ostaa ja mitä enemmän on junassa tilaa sen edullisempi lippu. Vanha opiskelija-alennusjärjestelmä säilyy joissakin lippukategorioissa. Kelan tuen ulkopuolella opiskelevat eivät saa opiskelija-alennusta.

PL 21. Nuorisolle suunnattu ohjelma ulkosuomalaisparlamentin aikana
Päätöslauselmassa kehotettiin ulkosuomalaisyhteisöjä aktiivisuuteen nuorille suunnatun ohjelman järjestämisessä. Ulkosuomalaisjärjestöiltä ei kuitenkaan ole tullut ehdotuksia, mitä ohjelmaa nuorisolle voisi järjestää vuoden 2012 istunnon yhteydessä.

PL 22. Alle kolmevuotiaiden toiminta Suomi-kouluissa valtionavustuksen piiriin
Alle 3-vuotiaiden tuki on edelleen Suomi-kouluavustusten ulkopuolella.

PL 23. Yli 18-vuotiaiden oppilaiden tukeminen Suomi-kouluissa
(Katso PL 8.)

PL 24. Suomi-koulujen valtionavustuksen ryhmäkokojen laskentaperusteiden uudistaminen ja avustuksen tuntuva korottaminen
Eduskunnan päätöksellä lisättiin vuoden 2011 valtion budjettiin 200 000 € Suomi-kouluille. Seuraavana vuotena korotus oli poistettu hallituksen esityksessä uudeksi budjetiksi, mutta eduskunnassa saatiin lobbaustyön tuloksena tukea lisättyä 150 000 €:lla. Vuoden 2012 Suomi-koulujen valtionavustus oli lopulta 600 000 €. Vuodelle 2013 esitetystä budjetista on jälleen poistettu viime vuonna lisätty 150 000€.

PL 25. Tutkimus Suomi-koulutyön merkityksestä

PL 26. Suomi-koulujen maakohtaiset koulutukset
Omaa määrärahaa maakohtaisille koulutuksille ei ole vaan koulutukset rahoitetaan koko Suomi-koulujen valtionapupotista. Kun koulutusrahoja on nostettu, maakohtaiset koulutuksetkin saavat osan hyödystä. Maakohtaisia koulutuksia järjestetään edelleen säännöllisesti eri puolella maailmaa.
(Katso myös PL8.)

PL 27. Erityis- ja tukiopetuksen sekä hyvien opiskeluolosuhteiden turvaaminen Eurooppa-kouluissa
Ongelmaan on useampien vierailujen yhteydessä opetusministeriössä ja Opetushallituksessa kiinnitetty huomiota.

PL 28. Ulkomailla asuvien suomalaisten oppilaiden perusopetukseen liittyvä opetus- ja rahoituslainsäädäntö
Asiaan on kiinnitetty huomiota useissa keskusteluissa ministeriössä ja eduskunnassa. Marraskuussa 2011 ulkosuomalaisparlamentti teki kantelun asiasta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastauksessa 17.9.2012 todettiin, että lainvastaista menettelyä tai laiminlyöntiä ei ole tapahtunut.

PL 29. Suomen kielen lehtoraatti Islannin yliopistossa säilytettävä
Opetusministeriön mukaan lehtoraatin kustantaminen on liian kallista jollei Islanti osallistu kustannuksiin. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO) neuvottelee parhaillaan uudesta mallista Islannin yliopiston kanssa, jossa suomen kielen opetuksesta vastaava lehtori olisi paikalta palkattu eikä lähetetty Suomesta. Se toisi palkkauskustannuksia alas. Islannin ylipistolta odotetaan vielä tällä hetkellä kannanottoa, joten syksyllä 2012 ei suomen kielen opetusta vielä aloiteta. Toiveena kuitenkin on, että suomen kielen opetusta olisi taas tarjolla syksyllä 2013.

PL 30. Inkerinsuomalaisten erikoisasema ulkosuomalaisten joukossa on säilytettävä
Ulkomaalaislain § 48 muutettiin tammikuussa 2011 ja muutos tuli voimaan 1.7.2011. Sen jälkeen inkeriläiset siirtyvät normaaliin maahanmuuttojärjestelmään. Pysyvän oleskeluluvan oikeus säilyy edelleen siirtoväellä ja sotaveteraaneilla, ei kuitenkaan poliittisesti vainotuilla.

PL 31 Ulkosuomalaisten paluumuutto on oltava prioriteettina Suomen maahanmuuttopolitiikassa
Sisäasiainministeriö valmistelee uutta hallituksen ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa, jossa ulkosuomalaisten erityisasema tulee esille. Ohjelma on suunniteltu valmistuvan syksyllä 2012. Se perustuu pitkälti edelliseen ulkosuomalaispoliittiseen ohjelmaan jota on päivitetty.
Oleskeluluvan myöntäminen on jo nyt helpotettu entisille Suomen kansalaisille ja sellaisille henkilöille, joilla ainakin toinen isovanhemmista on tai on ollut Suomen kansalainen.

PL 32. Suomalaisille naisille sotamuistomerkki
Aloite ei aiheuttanut toimenpiteitä.

PL 33. Suomen kielen asema ja tilanne Ruotsissa
Vuoden 2012 alusta suomen kielen hallintoalueeseen kuuluu 40 kuntaa ja 10 maakäräjää. Hallintoalueet kattavat noin puolet Ruotsin suomalaistaustaisesta väestöstä. Kuusi uutta kuntaa haki suomenkielen hallintoalueeseen huhtikuussa 2012.

PL. 34 Väestörekisterin tilastotietoja ulkosuomalaisjärjestöjen käyttöön
Aloite ei aiheuttanut toimenpiteitä

PL 35. Suomalaisten oleskeluluvan saattaminen tasapuoliseen asemaan Turkissa muiden Euroopan valtioiden kansalaisten kanssa
Turkki uusi oleskelulupakäytäntöjään 9.1.2012. Tässä yhteydessä Turkin suomalaisille määräämät oleskelulupamaksut ovat alentuneet huomattavasti. Samoin on poistunut mahdollisuus uusia 90 päivän viisumiton oleskelu poistumalla maasta ja palaamalla heti takaisin.

PL 36. Hangon merkitys Suomen maastamuuton historiassa
Hangon museo järjestää ensi vuonna lukuisia kaupungin siirtolaishistoriaan liittyviä tapahtumia. Näyttely ”Amerikkaan, Amerikkaan!” avataan 2.5.3013 ja se jatkuu lokakuulle saakka. Näyttelyn ohella järjestetään kesällä 2013 siirtolaisuusjuhlia ja muita tapahtumia. Lisätietoja saa Hangon museosta, museo@hanko.fi.

PL 37. Sauna-sanan suojeleminen
Aihe ei kuulu ulkosuomalaisparlamentin toimialaan.

PL 38. Suomen ja Ruotsin perusturvaeläkkeitten vähentäminen
Valtiovarainministeriö on todennut, että nykyinen käytäntö on EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukainen eikä käytäntöä ole syytä muuttaa.

PL 39. Ulkosuomalaisten eläkkeensaajien verotus

PL 40. ja 41 Työeläkkeen karttuminen
Eläketurvakeskuksen kanssa on keskusteltu ja Eläketurvakeskus on osallistunut ulkosuomalaisten tapahtumiin.

PL 42. Keski-Euroopassa asuvien ikääntyvien ulkosuomalaisten tukiverkostotyön kehittäminen ja rahoitus
Keski-Euroopan alueella verkosto on rakenteilla. Suomi-Seuran yhteistyökumppaneina ovat mm. Merimieskirkko, Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Siirtolaisuusinstituutti

PL 43. Eläkeläisten hoitoketjun järjestäminen
Ulkosuomalaisparlamentti ei ota kantaa itse aloitteeseen

PL 44. Suomalaisten seniorien ja hoivakotien tukeminen maailmalla
RAY on muuttamassa avustuskriteerejään, joka mahdollistaa ulkosuomalaisjärjestöjen avustushakemukset. Kriteerit ovat luettavissa tulevaisuudessa myös RAY:n kotisivulla .
(Katso myös PL8.)

PL 45. YK:n kansainvälinen yleissopimus vammaisten oikeuksista
Nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan että, ”Tavoitteena on hallituskauden aikana ratifioida (…) YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus.” Kansallinen ratifiointiprosessi on vielä kesken. Ratifiointi edellyttää muutoksia useilla eri hallintoalojen lainsäädännössä. Ratifiointia valmistelee parhaillaan ulkoasiainministeriön asettama työryhmä, jonka toimiaika jatkuu vuoden 2013 loppuun asti.

PL 46. Perintövero
Ulkosuomalaisparlamentti ei ottanut kantaa aloitteeseen.

PL 47. Konsulikäytännöt henkilöpapereiden menetyksen yhteydessä
Konsulipalvelulain mukaan pysyvästi ulkomailla asuvien suomalaisten taloudellinen avustaminen ei kuulu ulkoasiainhallinnon toimivaltaan. Tilapäisesti ulkomailla vieraileva suomalainen on oikeutettu saamaan apua hätätilanteissa.

PL 48. Sotaveteraanien etuuksien tarkennus
Hautapaikkojen osoitus on edelleen kuntien vastuulla. He päättävät millä perusteella hautapaikka myönnetään.

PL 49. Sosiaali- ja terveyspalvelut
Kela järjestää infopäiviä ja tietoiskuja sekä Suomessa että aika ajoin ulkomailla. Eläketurvakeskuksen kanssa on käyty neuvotteluja ja he ovat vuonna 2011 osallistuneet myös ulkosuomalaistapahtumiin.

PL 50. Suomen ja Kanadan välisen sairaanhoitosopimuksen laajentaminen koskemaan muitakin provinsseja kuin Québecia
Neuvotteluja ei ole aloitettu.

PL 51. Suomen isyyslainsäädännön aikarajan muutos
Hallitusohjelman mukaan isyyslakia ollaan uudistamassa. Oikeusministeriö on tehnyt asiassa arvomuiston. Lausuntokierros arviomuistiosta järjestettiin syksyllä 2011. Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi-Seura ovat antaneet lausuntonsa arvomuistioon. Työryhmä asetettiin jatkovalmistelua varten 25.4.2012 ja seurantaryhmä asetettiin 23.5.2012. Työryhmän ja seurantaryhmän toimikausi päättyy 30.9.2013.
Päätöksessään 2012:11 tammikuussa 2012 Korkein oikeus katsoi, että kanneaikasäännöksen soveltaminen tässä tapauksessa oli ristiriidassa perustuslain 10 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa turvatun yksityiselämän suojan kanssa. Kanneaikaa koskeva säännös jätettiin perustuslain 106 §:n nojalla soveltamatta ja isyys vahvistettiin.

PL 52. Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjen tarkistus
Uudet säännöt ovat voimassa parlamentin päätöslauselman mukaisesti.

PL 53. Poliittisten ja virallisten asioiden valiokunnan vakinaistaminen
Valiokunta on vakinaistettu.

PL 54. Tarkkailijoille puheoikeus valiokuntatyössä
Valiokunta voi halutessaan myöntää puheoikeudet tarkkailijoille.

PL 55. Välimeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen jakaminen
Päätöslauselma ei aiheuttanut toimenpiteitä

PL 56. Saksan kieli ulkosuomalaisparlamentin viralliseksi kieleksi
Päätöslauselma ei aiheuttanut toimenpiteitä

PL 57. Yhteisöjen ilmoittautumiset ja aloitteiden jättämisen määräajat
Seuraavan istunnon yhteisöjen ja aloitteiden määräaika oli 26.7.2012. Koska määräaika oli keskellä kesää, istunnon kutsut lähetettiin jäsenille jo helmikuussa 2012, jotta yhteisöillä olisi tarpeeksi aikaa tehdä ilmoittautumisensa jo ennen kesää. Vaikka aikaa annettiin yhteisöille enemmän, moni yhteisö ilmoitti kuitenkin vasta osallistumisestaan samaan aikaan kuin jättivät henkilöilmoittautumisensa (viimeistään 14.9.). Aloitteiden viimeistä jättöpäivää sen sijaan noudatettiin hyvin.

PL 58. Pienten ulkosuomalaisyhteisöjen edustajien kustannukset ulkosuomalaisparlamentin istuntoon tulisi korvata
Päätöslauselma ei aiheuttanut toimenpiteitä. (Katso PL8.)

PL 59. USP:n tilit ja budjetti
Suomi-Seuran toiminta-avustukset eivät ole nousseet.

PL 60-63. Yleisradion tarjontaa ulkosuomalaisille
Tämän vuoden alusta satelliitin kautta lähetettävät radiolähetykset loppuvat Euroopan ulkopuolella. Syy muutokselle on, että YLE siirtää radiokanavien ulkomaanjakelun painopistettä satelliitista Internetiin. Satelliittiradiokanavat eivät siis ole enää kuultavissa Euroopan ulkopuolella.
Radiokanavat YleSat 1 ja YleSat 2 jatkuvat edelleen Euroopassa TV Finlandin katselualueella Thor-satelliitissa.

TV Finland uudistuu lähiaikoina niin, että lähetyskoosteisiin otetaan mukaan kahden uuden kanavan tuotanto: YLE FST5 ja Yle Teema. Lisäksi Yleisradio on avannut netin yhteisösivusto YouTuben oman kanavan. YLE uskoo YouTube-sivujen tuovan lisäarvoa ennen kaikkea niille suomalaisille, jotka asuvat Suomen rajojen ulkopuolella. YouTubeen laitettava materiaali löytyy myös YLE Areenasta ja Elävästä arkistosta. Toistaiseksi yhteisöpalvelussa nähdään YLEn viihdettä, mutta jatkossa YouTubeen saatetaan laittaa myös esimerkiksi uutisia ja kokonaisia ohjelmiakin, mikäli tekijänoikeuksista päästään sopuun.

Puhemiehistö jatkaa keskustelujaan Yleisradion kanssa palvelujen kehittämisestä.

PL 64. Suomalaisten televisio-ohjelmien katselumahdollisuuksia Turkin Alanyassa parannettava
Yleisradio toteaa, että Turkin vastaanotto-ongelmasta YLE hoitaa jakelunsa jonkun muun operaattorin kautta kuin muussa Euroopassa. Ongelma on siis operaattorin ja korttijärjestelmässä.

PL 65. Ulkosuomalaisparlamentin Internet-sivuille luotava alueelliset alasivustot, joilla ulkosuomalaisyhteisöt voivat tiedottaa toiminnastaan.
Päätöslauselma ei aiheuttanut toimenpiteitä

PL 66. Kanadan suomalaisten sotaveteraanien ja lottien historia taltioitava.
Siirtolaisuusinstituutin kanssa sovittiin alustavasti, että virallinen pyyntö esitetään kirjeitse Siirtolaisuusinstituuttiin syyskuussa 2010. Siirtolaisuusinstituutti on kuitenkin ilmoittanut että se ei tällä hetkellä ota hanketta projektikseen resurssipulan vuoksi.

Vuonna 2011 Vancouverin alueella kolmen hengen työryhmä haastatteli alueen veteraaneja projektissa Rintamalta Länsirannikolle – From the Front to the West Coast. Projektin lopputulos tulee olemaan kaksiosoinen televisiodokumentti ja kirja.
Lue lisää .

PL 67. Inkeriläisten historiallisia julkaisuja tuettava.
(Katso PL8.)
* Sivun alkuun


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 27.9.12 Webmaster