Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentets plenarsessioner

Utlandsfinländarparlamentet samlas till session med två till tre års mellanrum i Helsingfors. Den senaste sessionen hölls på Helsingfors universitet i maj 2015. Läs mera om den här till vänster under 'Sessionen 2015'. Sessionen före det ägde rum i oktober 2012 på samma adress. Den nästa sessionen är även det år 1997 grundade Utlandsfinländarparlamentets 20-års jubileumssession. Den äger rum under Finlands 100-års självständighetsjubileum år 2017, den 16.-17. juni 2017, och även nu i Helsingfors universitets gamla huvudbyggnad invid Senatstorget.


Ulkosuomalaisparlamentin istunto 2012

De utlandsfinländska sammanslutningarnas representanter vid sessionerna bestäms enligt följande: varje sammanslutning som har ratificerat UFP:s stadgar har rätt att sända en representant till sessionen. Sammanslutningar med över 500 medlemmar har rätt att sända två representanter. Sammanslutningar med över 1 000 medlemmar har rätt till tre representanter. En person kan representera flera olika utlandsfinländska sammanslutningar men hen kan endast ha en röst under plenarsessionen och i utskottsarbetet.

Parlamentsrepresentanterna deltar under parlamentssessionen i parlamentets arbete, dvs. i sessionen och i utskotten. En UFP-medlemsförening har även rätt att sända observatörer till sessionen. Dessa kan ha yttranderätt i utskotten men de har ingen yttrande- eller rösträtt på sessionen.

Som ordförande för plenarsessionen fungerar Utlandsfinländarparlamentets talman. Som sekreterare för plenarsessionen fungerar UFP:s parlamentssekreterare och Finland-Samfundets verksamhetsledare bistår talmannen under sessionen.

De inlämnade motionerna skickas till de behöriga utskotten för vidare bearbetning.
De tio permanenta utskotten är: medborgarskapsutskottet, kulturutskottet, ungdomsutskottet, studie- och utbildningsutskottet, utskottet för politiska och officiella ärenden, socialutskottet, seniorutskottet, stadgeutskottet, ekonomiutskottet och informationsutskottet.

Utskott kan slås ihop och nya utskott kan tillsättas vid behov. Deras geografiska representativitet bör garanteras.

När motionerna bearbetats i utskotten utgör de förslag till resolutioner. En kopia på dessa förslag delas ut till samtliga deltagare innan parlamentet samlas till plenarsession den andra dagen. Efter att alla förslag har presenterats för sessionen har varje parlamentsrepresentant möjlighet att uttala sig angående resolutionsförslagen. Man bör anhålla om taltur skriftligen antingen före sessionen eller under dess gång.

Ifall inga avvikande åsikter angående förslagen presenteras, förklarar ordförande resolutionen omfattad. Om avvikande åsikter röstas.

Sekretariatet (Finland-Samfundet) gör upp ett protokoll över sessionen. Protokollet framläggs till presidiet för genomgång och godkännande. Sessionsprotokollet sänds senast två månader efter sessionen till samtliga organisationer, och till representanterna och observatörerna som deltagit i sessionen.

Mer information om sessionens gång hittar du i UFP:s handbok .

På dessa sidor hittar du de viktigaste dokumenten från alla utlandsfinländarparlamentets samtliga sessioner

Den grundläggande sessionen 1997

Den första ordinarie sessionen 1998

Den andra ordinarie sessionen 2000

Den tredje ordinarie sessionen 2002

Den fjärde ordinarie sessionen 2005

Den femte ordinarie sessionen 2007

Den sjätte ordinarie sessionen 2010

Den sjunde ordinarie sessionen 2012

Den åttonde sessionen 2015

Den nionde sessionen, 20-årsjubileumssessionen 2017
* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 12.3.17 Webmaster