Utlandsfinländarparlamentet

Utlandsfinländarparlamentets presidium 2017-2020

Puhemiehisto_2017-2020

Foto: Leena Isbom 28.9.2017/Finland-Samfundet. Fattas i foton: Veli Niinimaa/Kanada och Kati Hognes/Centraleuropa som ersätts av Satu Oldendorff. I foton: också Seija Sjöstedts/Nordeuropa ersättare Josefin Gustafsson.

Imellan sessionerna verkar parlamentets presidium som intressebevakare för utlandsfinländarna. Presidiet sammanträder två gånger i året i Helsingfors. Från och med 16.4.2013 fungerar Finland-Samfundets ordförande Jarmo Virmavirta som talman för utlandsfinländarparlamentets presidium.

Australien och Asien Mikko (Michael) Pekkala
Ersättare: Risto Söder

Östeuropa: Sakari Neuvonen (Estland)
Ersättare: Wladimir Kokko (Ryssland)

Mellaneuropa: Kati Hognes (Belgien)
Ersättare: Satu Oldendorff (Tyskland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Josefin Gustafsson (Sverige)

Finlandssvenskar i världen: Barbro Allardt Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Alexandra Hibolin (Sverige)

Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern: Katia Brunetto (Italien)
Ersättare: Marko Suomalainen (Grekland)

Kanada: Veli Niinimaa (AB, Kanada)
Ersättare: Maarit Koivunen (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Hanna Wagner (Washington DC, USA)
Ersättare: Teuvo Pulkkinen (CA, USA) 

Utlandsfinländarparlamentets presidium 2015-2017

Imellan sessionerna verkar parlamentets presidium som intressebevakare för utlandsfinländarna. Presidiet sammanträder två gånger i året i Helsingfors. Från och med 16.4.2013 fungerar Finland-Samfundets ordförande Jarmo Virmavirta som talman för utlandsfinländarparlamentets presidium.

Australien och Asien: Risto Söder (VIC, Australien)
Ersättare: Michael (Mikko) Pekkala (ACT, Australien)

Östeuropa: Wladimir Kokko (Ryssland)
Ersättare: Markku Lehtonen (Estland)

Mellaneuropa: Kati Hognes (Belgien)
Ersättare: Satu Oldendorff (Tyskland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Pirkko Karjalainen (Sverige)

Finlandssvenskar i världen: Barbro Allardt Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Alexandra Hibolin (Sverige)

Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern: Katia Brunetto (Italien)
Ersättare: Marko Suomalainen (Grekland)

Kanada: Veli Niinimaa (AB, Kanada)
Ersättare: Maarit Koivunen (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Satu Mikkola (WA, USA)
Ersättare: Marja Oksajärvi Snyder (MD, USA)

Presidiet 2015-2017

Presidiet 2015-2017: talman, 8 vicetalmän och deras personliga
ersättare i Helsingfors Universitets Solennitetssal, 22.5.2015.
Foto: Finland-Samfundet rf./Leena Isbom
 

UFP:s presidium under tidigare perioden 2012-2015

Australien och Asien: Risto Söder (VIC, Australien)
Ersättare: Mikko Pekkala (ACT, Australien)

Östeuropa: Wladimir Kokko (Ryssland)
Ersättare: Markku Lehtonen (Estland)

Mellaneuropa: Kati Hognes (Belgien)
Ersättare: Reino Ruusunen (Skottland)

Nordeuropa: Seija Sjöstedt (Sverige)
Ersättare: Pirkko Karjalainen (Sverige)

Finlandssvenskarna i världen: Barbro Allardt-Ljunggren (Sverige)
Ersättare: Johannes Helander (Tyskland, USA)

Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika: Raimo Luokomaa (Portugal)
Ersättare: Timo Sainio (Spanien)

Kanada: Veli Niinimaa (AB, Kanada)
Ersättare: Tuire Walsh (ON, Kanada)

USA och Latinamerika: Marita Cauthen (MA, USA)
Ersättare: Satu Mikkola (WA, USA)

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö

Utlandsfinländarparlamentets presidium under sitt vårmöte 2013

 

Presidiemöten

Utlandsfinländarparlamentets vårpresidiemöte
Helsingfors 21.-22.4.2016

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous pidettiin Helsingissä 21.-22.4.2016. Työtä väritti hallituksen uusi budjettiriihen päätös osoittaa varat kirjeäänestyksen käyttöönottoa varten eduskuntavaaleissa 2019. Asialistaan kuuluivat mm. keskustelut sisäministeriön maahanmuutto-osaston osasto-päällikön ja eduskunnan puhemiehen kanssa USP:n aseman vakiinnuttamisesta ja turvaamisesta saattamalla se lainsäädännön piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriössä edistettiin ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kieli- ja kulttuuriasioista, ml. YKI-kielikokeet ja ulkomailla toimivien suomalaisten koulujen toimintaedellytykset. Toinen OKM-tapaaminen käsitteli Suomi-Seuran, ulkosuomalaisjärjestöjen ja ulkosuomalaislehdistön tilannetta ja rahoitusta. Ulkosuomalaiset PK-yritysten kansainvälistymisen voimavarana ja kulttuurisen asiantuntemuksen käytössä oli aiheena Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltosen kanssa. Tiedotus- ja viestintäasiat laajalla kaarella olivat työn keskiössä: Suomen 100-vuotisjuhlavuoden valmistelut; yhteistyöryhmä Suomi 100 Maailmalla; USP:n 20-vuotisjuhlaistunto 16.-17.6.2017; ja näyttävä läsnäolo kesän Porin SuomiAreenalla 11.-15.7.2016.
Läs mera om vårpresidiemötet här (på finska).

Utlandsfinländarparlaments höstpresidiemöte
Helsingfors 19.-20.10.2015

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön syyskokous pidettiin Helsingissä 19. - 20.10.2015. Uusien istunnon päätöslauselmien edistämistyössä keskityttiin kiireellisimpiin asiakokonaisuuksiin. Neuvotteluja käytiin ministeri- ja valtiosihteeritasolla ja tavattiin neljä eduskunnan valiokuntapuheenjohtajaa. Esiin nousi varovainen optimismi 'Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosille 2012-2016' päivityksen ja ulkosuomalaisparlamentin aseman uudelleenarvioinnin suhteen keskusteluissa sisäministeriön kansliapäällikön ja lakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Kirjeäänestyksen osalta tapaamiset tahoillaan oikeusministerin ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa olivat molemminpuolisesti hyödyllisiä. Ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kielen ja kulttuurin opetuksen turvaamisesta ja ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen (6) sekä suomea opettavien Suomi-koulujen (noin 140, noin 4 000 lasta) toimintaedellytyksistä puhuttiin valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston ja sivistysvaliokunnan puheenjohtajien kanssa. Lisäksi tavattiin valtiollisen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100-komitean ulkoasiainministeriön ohjausryhmän vetäjä. Suomi-Seuran kanssa pidettiin eduskunnassa tiedotus- ja vaikutustilaisuus "Ulkosuomalaisten asialla, Suomen hyväksi".
Läs mera om höstpresidiemötet här (på finska).

Utlandsfinländarparlamentets vårpresidiemöte
Helsingfors 20.5.2015

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous 2015 oli kokous joka pidettiin 8. ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon alla. Varapuhemiesten puheenvuorojen jälkeen siirryttiin istunnon valmisteluun. Puhemiehistö hyväksyi omalta osaltaan raportin sihteeristön toiminnasta vuosina 2012-2015 sekä tulevan täysistunnon (22.-23.5.2015) asialistan. Kokouksen asialistalla oli myös istunnon kulun, valiokuntien kokoonpanon ja työn kulun sekä päätöslauselmaesityksen käsittelyn kulun tarkistusta. Myös istunnon käytännön järjestelyjä ja oheisohjelmia selviteltiin. Samoin todettiin istuntoa edeltävät aluekokoukset. Puhemiehistön kokouksen perinteisenä tärkeänä osana kuultiin varapuhemiesten alueraportit.
Protokollsammandrag (på finska)

Utlandsfinländarparlamentets höstpresidiemöte
Helsingfors 23.-24.10.2014

Presidiets höstmöte hölls i Helsingfors sen 23.-24. oktober 2014 under torsdagen och fredagen som en traditionell presidiemöte som hölls två gånger per år. Vice-talmännen, talmannen, Finland-Samfundets verksamhetsledare och parlamentsekreterare (i vanlig närvaro av kommunikationschef Leena Isbom) diskuterade till utlandsfinländare aktuella ärenden och mötte politiska beslutsfattare som är centrala till vårt beaktande av utlandsfinländska åsikter. Utom regionalrapporter, stodde på agendan planering av årets 2017 100-års jubileum firandet i regioner. På grund av det kommande riksdagsvalet i april 2015 ville man betona i parlamentets arbete innehållet och giltighet av regeringens utlandsfinländskpolitiska program 2012-2016 också efter valet under den kommande regerinsperioden. Under denna anda mötte presidiet ordförandena av de åtta största parlamentspartier.
Protokollsammandrag (på finska)

Utlandsfinländarparlamentets vårpresidiemöte
Helsingfors 8.-9.5.2014

Presidiets vårmöte hölls i Helsingfors den 8.-9.5.2014. På agendan var möten med representanter för inrikes- och utrikesministeriet, Finlands 100-års jubileumskommittés generalsekreterare, undervisnings- och kulturministeriets kanslichef, Rundradion och utrikesministeriets statssekreterare.
Protokollsammandrag (på finska)

Utlandsfinländarparlamentets höstpresidiemöte
Helsingfors 10.-11.10.2013

Presidiemötet hölls i Helsingfors den 10.-11.10.2013. På programmet stod bl.a. besök i riksdagen och diskussioner med undervisningsminister Krista Kiuru.
Protokollsammandrag (på finska)
* Sidan upp


Ulkosuomalaisparlamentin pysyvä sihteeristö / Utlandsfinländarparlamentets permanenta sekretariat
/ Permanent Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament
SUOMI-SEURA RY - FINLAND-SAMFUNDET - FINLAND SOCIETY
Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Tel: +358-(0)9-684 1210, Fax: +358-(0)9-684 121 40
E-mail: info@usp.fi

Päivitetty: 24.11.17 Webmaster